Opis podpore

Jasna Babič je za vzpostavitev kmetije in  za zagon dejavnosti na svoji kmetiji prejela sredstva  iz  naslova podukrepa 6.1. »Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2021« iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014-2020 (link). Finančna pomoč »Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2021« je sofinancirana iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)

POVZETEK:

Jasna Babič je pridobila finančno pomoč iz naslova podukrepa 6.1. »Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2021«. Zavezala se je, da bo na prevzeti kmetiji opravljala kmetijsko dejavnost v skladu z načrtovanimi cilji do konca leta 2024. Na kmetiji bo povečala obseg proizvodnih kapacitet, povečala konkurenčnost prevzete kmetije, uvedla inovacije in z naložbami v osnovna sredstva na kmetiji prispevala k pozitivnim vplivom kmetijstva na okolje. Mlada prevzemnica bo za primarno kmetijsko proizvodnjo vzpostavila knjigovodstvo na svoje ime.

GLAVNE DEJAVNOSTI:

Kmetija, ki jo je prevzela Jasna Babič, je usmerjena v mešano rastlinsko proizvodnjo in sicer v pridelavo grozdja, oljk in sadja. Povečala bo obseg obdelave kmetijskih zemljišč ter z naložbami v osnovna sredstva uvedla inovacije na kmetiji in prispevala k zmanjšanju vpliva kmetijstva na okolje.

CILJI:

Na kmetiji imajo naslednje cilje:

-  gospodarski razvoj kmetije: povečati obseg proizvodnje in povečati konkurenčnost kmetijskega gospodarstva;

- z gospodarjenjem na kmetiji prispevati k doseganju horizontalnih ciljev: inovacije in varstvo okolja.

PRIČAKOVANI REZULTATI:

- Povečan obseg in raznovrstnost pridelave na kmetiji.

- Višji prihodek in dohodek na kmetiji.

-       (https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development )

-        (www.program-podezelja.si/